Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Algemene Voorwaarden StroomKragt

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de cliënt partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Stroomkragt uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor de cliënt eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Stroomkragt.
 2. De verplichtingen gaan nooit verder dan door Stroomkragt schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Stroomkragt zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Stroomkragt gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Stroomkragt mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. Een overeenkomst komt tot stand als cliënt en Stroomkragt akkoord zijn via telefoon of email en daarna zal het contract door beiden ondertekend worden.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

 1. Cliënt zal Stroomkragt steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Stroomkragt bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

 1. Stroomkragt neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 2. Stroomkragt zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Stroomkragt bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stroomkragt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Stroomkragt in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Stroomkragt.
 3. Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Stroomkragt een wijziging in de uitvoering van de    overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Stroomkragt bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
 2. Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Stroomkragt aan te wijzen bankrekening.
Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn
Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Stroomkragt is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Stroomkragt dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen uitvoeringsdatum/oplevertermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij StroomKragt schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Stroomkragt ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de uitvoeringsdatum/leverings‑ en andere verplichtingen van Stroomkragt opgeschort. In dat geval is StroomKragt verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan StroomKragt zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stroomkragt kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien StroomKragt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is StroomKragt gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Stroomkragt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De totale aansprakelijk van Stroomkragt wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 3. De aansprakelijkheid van Stroomkragt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Stroomkragt onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stroomkragt ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 4. StroomKragt is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Stroomkragt, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 5. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Stroomkragt geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 6. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Stroomkragt niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 7. Cliënt is aansprakelijk voor schade aan de kostuums en materialen gebruikt tijdens acts en voorstellingen die door toedoen van (bijvoorbeeld huisdieren) de cliënt zijn ontstaan. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van de cliënt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade.

Artikel 12 Annulering

 1. StroomKragt behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van stroomkragt niet meer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient StroomKragt de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. Indien de cliënt de opdracht annuleert zijn daar de volgende kosten aan verbonden.
 2. Bij annulering van een eenmalig optreden meer dan 30 dagen voor uitvoeringsdatum worden geen kosten in rekening gebracht behalve de tot dan toe gemaakte kosten, bij annulering binnen 30 dagen voor uitvoeringsdatum wordt het hele factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering van een project meer dan 30 dagen voor de start van het project worden geen kosten in rekening gebracht behalve de tot dan toe gemaakte kosten, bij annulering binnen 30 voor de start van het project of gedurende het project is de cliënt verplicht het gehele projectbedrag te betalen.

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen StroomKragt en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van het contract, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling

 1. StroomKragt is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StroomKragt.

Privacybeleid StroomKragt

Inleiding

StroomKragt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en opslaan, en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook geven wij aan wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens, en hoe u contact met ons opneemt over de uitvoering van uw rechten. StroomKragt zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Bedrijfsgegevens

StroomKragt Theater&Entertainment, gevestigd aan Olgerweg 64, 9723 EG Middelbert, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons KvK-nummer is: 02101468

Contactgegevens

StroomKragt Olgerweg 64 9723 EG Middelbert info@stroomkragt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

StroomKragt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om gebruik te kunnen maken van StroomKragt, zijn bepaalde gegevens verplicht om aan te leveren. Indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor ons niet mogelijk om de betreffende dienst aan te bieden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien aanwezig)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een oproep op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stroomkragt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw gegevens om de best mogelijke service aan te bieden. StroomKragt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden om te kunnen reageren via de website
 • Verzenden van emails en herinneringen
 • Verzenden van aanbiedingen van StroomKragt
 • Verzenden van een feedbackverzoek
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van de factuur/betaling
 • Om goederen en diensten bij u te leveren
 • StroomKragt analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • StroomKragt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • StroomKragt verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Geautomatiseerde besluitvorming

StroomKragt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StroomKragt) tussen zit.

Hoe lang en waar we persoonsgegevens bewaren

StroomKragt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

U kunt te allen tijde aangeven dat we uw gegevens niet langer mogen bewaren. Al uw gegevens (die we niet wettelijk verplicht zijn te bewaren) worden dan direct gewist. Het is mogelijk dat een deel, of al uw gegevens, buiten de EEA (European Economic Area) worden opgeslagen of verstuurd. Door gebruik te maken van StroomKragt, en door gegevens aan ons te verstrekken, gaat u hiermee akkoord. Indien wij gegevens opslaan of verzenden buiten de EEA zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat uw gegevens net zo veilig behandeld worden als wanneer uw gegevens binnen de EEA, onder de GDPR regelgeving, opgeslagen of verstuurd zouden worden. Hieronder valt onder andere het gebruik van wettelijk bindende contracten tussen ons en derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

StroomKragt kan uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Tevens kan StroomKragt uw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten partijen waar wij mee samenwerken en het doel van de gegevensverwerking:

 • Beoordelingswebsites - Verzamelen van beoordelingen over StroomKragt
 • Communicatiemiddelen - E-mail kunnen ontvangen en versturen, SMS berichten kunnen versturen
 • Communicatiemiddelen - Websiteoptimalisatie en het oplossen van overige technische problemen
 • Hostingproviders - Het hosten van de website en backups van StroomKragt
 • Websiteontwikkelaars - Het bouwen, updaten en verbeteren van de website StroomKragt

Cookies, of vergelijkbare technieken

StroomKragt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. StroomKragt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google analytics: hiermee kunnen wij statistieken over onze website bijhouden, zoals bezoekersaantallen, welke pagina's populair zijn en hoe lang bezoekers op onze website blijven. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Alle opties voor gegevens delen in Google Analytics zijn uitgeschakeld.
 • Google adwords: Hiermee kunnen wij de resultaten van onze Google advertenties monitoren.
 • Facebook: om de like knop en delen te kunnen gebruiken.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw rechten omtrent gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door StroomKragt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stroomkragt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

StroomKragt voorkomt niet dat derde partijen (zoals zoekmachines) oproepen van gebruikers (tijdelijk) opslaan. Indien u uw oproep deactiveert of verwijdert, kan het zijn dat het nog enkele weken duurt voordat uw oproepgegevens bij deze partijen verwijderd zijn. Wij hebben hier geen invloed op.

StroomKragt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StroomKragt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze gehele website maakt gebruik van een https beveiligde verbinding. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een https icoon (slotje) in je browser. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@stroomkragt.nl.

Wat als StroomKragt verandert van eigenaar?

Het kan voorkomen dat wij ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen, wat de verkoop of overdracht van bedrijfsvoering van het gehele of een deel van het bedrijf kan inhouden. Verzamelde en verstrekte gegevens van gebruikers van StroomKragt kunnen samen met een deel of het gehele bedrijf worden overgedragen, onder de voorwaarden van deze privacy verklaring, zij het alleen voor doeleinden waarvoor deze gegevens in beginsel door ons zijn verzameld.

Aanpassingen

We kunnen dit privacy- en cookiebeleid wijzigen wanneer we dit van tijd tot tijd nodig achten, of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website geplaatst. Bij uw eerstvolgende gebruik van onze website na deze wijzigingen, nemen wij aan dat u de voorwaarden van het gewijzigde privacybeleid hebt doorgenomen en aanvaard. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.

 

Deze algemene voorwaarden & Privacybeleid zijn geldig vanaf 24 mei 2018

Offerte

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Aanvragen